Strona główna => Organy szkoły => Samorząd uczniowski

 Skład Samorządu Uczniowskiego:

klasy 0 – III:

Przewodnicząca: Maja Siemiątkowska – kl. II g

Zastępcy: Zosia Żukowska – kl. III d i Julia Szypuła – kl. III a

klasy IV – VI:

Przewodnicząca: Oliwia Bieńkowska – kl. VI d

Zastępcy: Julia Pierzgała – kl. VI c i Jakub Majrowski – kl.VI c

 

REGULAMIN
SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO KLAS I - VI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 42
im. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYNSKIEGO
 
l. Samorząd szkolny powołany jest w oparciu o przepisy zawarte w art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późn. zmianami).
2. Samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem", działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły podzieleni na dwie grupy wiekowe, działa­jąc w samorządzie klas I-III oraz samorządzie klas IV-VI.
5. W celu usprawnienia pracy samorządu, w klasach wybierane są trzyosobowe Samorzą­dy Klasowe, które tworzą. Samorząd Szkolny. Organem Samorządu Szkolnego jest Rada Samorządu.
7. Rada Samorządu wybierana jest na każdy rok szkolny przez uczniów klas I – VI
w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim.
8. W skład Rady Samorządu wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz trzech członków.
9. Rada Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
10. Samorząd Szkolny poprzez przedstawicieli Rady Samorządu może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treści celem i stawianymi wy­maganiami,
b) prawo do jawnej, umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zaintere­sowań,
d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywko­wej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
e) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
11. Decyzje Samorządu szkolnego zapadają zwykłą większością głosów

 

ORDYNACJA WYBORCZA
DO WŁADZ SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42
im. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYNSKIEGO
W WARSZAWIE
1. Do władz samorządu szkolnego wybierani mogą być uczniowie klas 1-6, posiadający dobre wyniki w nauce oraz zachowanie.
2. Prawo wyborcze przysługiwać będzie wszystkim uczniom klas 1-6.
3. Wybory do władz samorządu odbywać się będą w czerwcu, poprzedniego roku szkolne­go.
4. Z każdej klasy może być zgłoszonych maksimum 2 kandydatów, którzy muszą uzyskać pisemne poparcie przynajmniej 30 kolegów.
5. Kampania wyborcza będzie rozpoczynać się dwa tygodnie przed dniem wyborów. Będą obowiązywać w niej zasady "FAIR PLAY".
6. W skład komisji wyborczej wchodzi po jednej osobie z klas 1-6, wytypowanej przez opiekuna samorządu.
7. Wyniki wyborów ogłoszone zostaną przez komisję wyborczą w ciągu najbliższego tygo­dnia po wyborach.
8. Wybory będą równe, tajne i bezpośrednie, co oznacza, ze każdy głos jest tak samo ważny, nikt nie musi wiedzieć na kogo głosowałeś(-aś), każdy głosuje sam za siebie.
9. Kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów obejmuje funkcję przewodniczącego samorządu. Osoby, które zajmą kolejne miejsca obejmą stanowiska: wiceprzewodniczące­go i członków rady samorządu (3 osoby).
10. Kadencja władz trwa rok.
11. Wcześniejsze odwołanie władz lub poszczególnych jej członków możne nastąpić na pisemny wniosek dyrektora szkoły, opiekuna samorządu, wychowawcy klasy lub minimum 10 członków samorządu szkolnego. Wniosek jest rozpatrywany na zebraniu plenarnym samorządu.
12. W przypadku braku poparcia dla wniosku złożonego przez dyrektora szkoły, opiekuna samorządu lub wychowawcy klasy, rada samorządu szkolnego zgłasza na ręce dyrektora pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.
13. Dyrektor przedstawia stanowisko rady samorządu członkom rady pedagogicznej.
14. Rada pedagogiczna podejmuje ostateczną decyzję o pozostawieniu lub odwołaniu władz samorządu szkolnego lub poszczególnych jej członków.
15. Samorząd wybiera opiekuna spośród rady pedagogicznej.

 Pokaż informacje o artykule