Strona główna => Organy szkoły => Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca Rady Rodziców - Chmielewska Małgorzata
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców - Obłuska Edyta
Członkowie Rady Rodziców:
pion kl. 0 - Wyczółkowska Aneta
pion kl. I - Kwiatkowski Damian
pion kl. II - Augustyniak Magda
pion kl. III - Redziński vel Rydzyński Arkadiusz
pion kl. IV - Babkiewicz Karina
pion kl. V - Podlecka Larysa
pion kl. VI - Paduch Marzena
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Sobiepański Zbigniew
Garbalska Dorota
Redziński vel Rydzyński Arkadiusz
Sekretarz - Filipiak Anna

Skarbnik - Kwiatkowski Damian

 

Regulamin Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 42
z Oddziałami Integracyjnymi
im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie
§ 1 Zasady ogólne
 1. Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi, zwanej dalej Szkołą, na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 2. Rodzice i opiekunowie uczniów Szkoły, zwani dalej rodzicami, współpracują z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w organizowaniu procesu nauczania i wychowania uczniów Szkoły.
§ 2 Rada Rodziców
 1. Rodzice realizują cele wymienione w § 1 pkt. 2 poprzez Radę Rodziców, zwaną dalej Radą.
 2. Rada jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców.
 3. Rada działa w oparciu o postanowienia Regulaminu Rady Rodziców.
 4. W skład Rady wchodzą delegaci rad klasowych w liczbie po jednej osobie z każdej klasy.
 5. Kadencja Rady i jej organów trwa 3 lata.
 6. Rady Klasowe wybierane są spośród wszystkich rodziców na pierwszym ogólnym zebraniu klasowym w nowym roku szkolnym. W przypadku uszczuplenia składu osobowego Rady Klasowej dokonywane są wybory uzupełniające.
 7. Członkowstwo w Radzie ustaje z chwilą:
  1. upływu kadencji,
  2. złożenia rezygnacji,
  3. odwołania,
  4. ukończenia przez dziecko Szkoły lub przeniesienia dziecka do innej szkoły.
 8. Do zadań Rady należy:
  1. współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim dla dobra wszystkich uczniów,
  2. współdziałanie z organami Szkoły w celu polepszania warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  3. uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego szkoły,
  4. nagradzanie uczniów, klas i różnych zespołów szkolnych za osiągnięcia w różnych sferach działalności w Szkole,
  5. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad ich użytkowania,
  6. występowanie w imieniu rodziców przed instytucjami zewnętrznymi.
 9. Rada zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w półroczu szkolnym. Posiedzenia Rady są protokołowane, wszystkie decyzje zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku braku kworum na zebraniu Rady pilne decyzje leżące w kompetencjach Rady podejmowane są przez Prezydium Rady Rodziców.
 10. Wszystkie zebrania Rady są jawne, otwarte dla ogółu rodziców i osób związanych ze Szkołą.
 11. Zebrania Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady.
 12. Najważniejsze decyzje Rada podejmuje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.
  1. Uchwały Rady podawane są do wiadomości wszystkich rodziców za pośrednictwem członków Rady z danej klasy i na tablicy informacyjnej Rady.
  2. Uchwały Rady niezgodne z prawem nie mają mocy prawnej od momentu ich uchwalenia.
  3. Uchwały Rady niezgodne z interesem szkoły mogą być zawieszane przez Dyrektora Szkoły i skierowane do ponownego rozpatrzenia w ciągu 14 dni od ich uchwalenia.
 13. Rada pracuje w oparciu o roczny plan pracy.
 14. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady Rodziców, zwane dalej Prezydium.
 15. Organem kontrolnym Rady jest Komisja Rewizyjna.
 16. Rada do realizacji swoich zadań może powoływać komisje problemowe. Ich skład, zakres i czas działania określa Rada, a w pilnych sprawach Prezydium.
 17. Wszystkie funkcje w Radzie oraz jej organach pełnione są społecznie.
 18. Środki finansowe Rady pochodzą z:
  1. dobrowolnych składek rodziców,
  2. dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez Radę,
  3. dotacji, darowizn od firm i osób fizycznych,
  4. odsetek od oprocentowanych środków na rachunku bankowym,
  5. innych źródeł.
 19. Środki finansowe gromadzone są na koncie bankowym Rady. Dysponuje nimi Rada za pośrednictwem Prezydium. Dostęp do konta bankowego posiada przewodniczący Rady oraz dwie osoby wyznaczone przez Prezydium w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 20. Wydatkowanie środków finansowych odbywa się na podstawie budżetu Rady zatwierdzanego w formie uchwały przez Radę.
 21. Dla ewidencji przychodów i wydatków Rady prowadzona jest księgowość stosownie do obowiązujących przepisów rachunkowych i skarbowych. Osoba prowadząca księgowość musi posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Ewidencja księgowa wraz z dokumentacją źródłową przechowywana będzie w Szkole.
 22. Księgowa oraz pracownik do obsługi kasowej są opłacani ze środków Rady.
§ 3 Organy Rady Rodziców
 1. Prezydium Rady Rodziców wybierane jest na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym z grona członków Rady. Sposób wyboru oraz ilość członków Prezydium ustalane są podczas tego zebrania.
 2. Na tym samym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybierana jest z grona członków Rady Komisja Rewizyjna w 3 osobowym składzie.
 3. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się w ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku szkolnego. Termin zebrania wyznacza przewodniczący Rady w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Członkowie Prezydium i Komisji Rewizyjnej zostają wybrani na swe funkcje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. Według powyższych zasad może nastąpić odwołanie z poszczególnych funkcji.
 4. W przypadku rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Prezydium lub Komisji Rewizyjnej na najbliższym zebraniu Rady odbywają się wybory uzupełniające.
 5. Kandydatów na członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą zgłaszać członkowie Rady oraz Dyrektor Szkoły.
 6. Członkowie Prezydium i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego Prezydium i Komisji.
 7. Na pierwszym zebraniu po wyborze konstytuuje się Prezydium w składzie:
  1. przewodniczący Rady,
  2. 2 zastępców przewodniczącego Rady,
  3. sekretarz Rady
  4. członkowie Prezydium
 8. Prezydium jest organem wykonawczym Rady, który:
  1. organizuje i koordynuje działalność Rady,
  2. przygotowuje zebrania Rady,
  3. przygotowuje projekty uchwał Rady,
  4. przygotowuje projekt budżetu Rady,
  5. opracowuje kadencyjny program działalności oraz roczne plany pracy,
  6. w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły dysponuje środkami finansowymi Rady,
  7. współpracuje na bieżąco z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
  8. na wniosek Dyrektora Szkoły wydaje opinie o pracy nauczycieli w Szkole,
  9. organizuje i współorganizuje imprezy szkolne ustalane w rocznym planie pracy,
  10. reprezentuje Radę w kontaktach z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną oraz na uroczystościach szkolnych,
  11. typuje przedstawicieli rodziców do Komisji Konkursowej wybierającej Dyrektora Szkoły,
  12. reprezentuje Radę w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi.
 9. Członkowie Prezydium sprawują bezpośrednią opiekę nad poszczególnymi klasami w Szkole. Podział klas, którymi opiekują się członkowie Prezydium uzgadniany jest na początku roku szkolnego lub na początku kadencji.
 10. Prezydium pracuje kolegialnie, zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia są protokołowane. Zebrania zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady, a w sytuacjach wyjątkowych jeden z jego zastępców. W pracach Prezydium może uczestniczyć Dyrektor Szkoły lub jego zastępca.
 11. Prezydium wykonując uchwały Rady wydaje postanowienia, które przedstawia jej na najbliższym zebraniu.
 12. Postanowienia i wszystkie decyzje zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Prezydium. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decydującym jest głos przewodniczącego Rady lub podczas jego nieobecności zastępcy prowadzącego zebranie.
 13. W przypadku braku kworum na zebraniu Prezydium pilne decyzje podejmowane są przez przewodniczącego Rady, który przekazuje je do wiadomości członkom Prezydium na następnym zebraniu.
 14. Bieżącą działalność Prezydium prowadzi przewodniczący Rady.
 15. Na pierwszym zebraniu po wyborze Komisja Rewizyjna wybiera swojego przewodniczącego.
 16. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności programowej Prezydium,
  2. kontrola zgodności działań Prezydium z podjętymi uchwałami Rady,
  3. kontrola działalności finansowej i ustalanie zasadności wydatków (w porównaniu z uchwałą budżetową),
  4. kontrola nad prawidłowym działaniem służb finansowo-księgowych Rady.
 17. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na pierwszym zebraniu Rady w nowym roku szkolnym składa sprawozdanie z wykonania poszczególnych zadań.
 18. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Rady przewodniczący Komisji Rewizyjnej zdaje sprawozdanie finansowe z działalności Prezydium w mijającej kadencji oraz wnosi o udzielenie absolutorium ustępującym władzom Rady.
 19. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy Prezydium Komisja Rewizyjna zwraca się na piśmie do przewodniczącego Rady o zwołanie zebrania Rady. Przewodniczący Rady zwołuje jej zebranie w terminie 14 dni od otrzymania pisma od Komisji Rewizyjnej.
§ 4 Postanowienia przejściowe i końcowe
 1. Regulamin Rady Rodziców uchwalany jest na zebraniu Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.
 2. Zmiany w Regulaminie dokonywane są przez Radę na zasadach określonych w pkt. 1, na wniosek Prezydium lub co najmniej 1/4 członków Rady.
 3. Przyjęcie Regulaminu nie powoduje wygaśnięcia mandatu władz Rady.
 4. Rada Rodziców jest następcą prawnym Komitetu Rodzicielskiego w Szkole.
 5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzygane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz inne akty prawne.
 6. Traci moc prawną Regulamin Komitetu Rodzicielskiego.
 7. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem uchwalenia, tj. 21.11.2007 r.

 Pokaż informacje o artykule