Strona główna => Rejestry, ewidencje, archiwa => Prowadzone ewidencje, księgi, archiwa

Sekretariat szkoły:
1.      Księga uczniów
2.      Księgi ewidencji uczniów
3.      Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
4.      Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę
5.      Rejestr wydanych kart rowerowych
6.      Rejestr wydanych upoważnień
7.      Rejestr opinii i orzeczeń
8.      Ewidencja wyjść służbowych
9. Rejestr decyzji dyrektora szkoły (zwolnienia z wychowania fizycznego, zwolnienia ze sprawdzianu, odroczenie lub przyspieszenie obowiązku szkolnego, przyjęcie do klasy integracyjnej ucznia niepełnosprawnego).
Kadry:
Pracownicy pedagogiczni:
1.      Wykaz pracowników pedagogicznych
2.      Rejestr wydanych legitymacji służbowych
3.      Ewidencja wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
4. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
5.      Rejestr nieobecności w pracy
6.      Ewidencja zwolnień lekarskich
Pracownicy niepedagogiczni:
1.      Wykaz pracowników administracji i obsługi
2. Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi
3.      Kartoteki wydanej odzieży ochronnej
4.      Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
Dyrektor:
1.      Rejestr uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej
2. Rejestr protokołów i księgi protokołów posiedzeń rad pedagogicznych
Wicedyrektorzy:
1.  Rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw
Kierownik świetlicy:
1.      Rejestr upoważnień do odbioru dzieci i uczniów ze świetlicy
2.      Rejestr kart zapisu dzieci do świetlicy
Dokumenty związane z BHP:
1.      Rejestr wypadków pracowniczych
2.      Rejestr wypadków uczniowskich
Udostępnianie informacji publicznej:
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi m.st. Warszawy zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), są udostępniane na pisemny wniosek.
Wniosek w formie pisemnej należy składać w siedzibie szkoły lub przesłać:
-  na adres pocztowy: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa
-  lub faxem na nr 22/ 811 - 58 – 43 wew.108
Wniosek w postaci e - maila należy kierować na adres poczty elektronicznej:Pokaż informacje o artykule