Strona główna => Zakres terytorialny => Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY
 
Do szkoły uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie lub poza jej obwodem za zgodą Dyrektora i Organu Prowadzącego.
 
Zasady rekrutacji dzieci w wieku 5 i 6 lat.
 
1. W oddziale przedszkolnym dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania.
2. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców skierowany do Dyrektora szkoły po spełnieniu następujących warunków:
a) objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki;
b) dziecko sześcioletnie, które nie było objęte żadną formą wychowania przedszkolnego, będzie mogło zostać przyjęte do pierwszej klasy, jeśli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej;
c) jeśli szkoła posiada odpowiednie warunki organizacyjne.
3. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół, w których zaplanowano utworzenie pierwszej klasy.
4. Rodzice układają listę wybranych szkół według swoich preferencji, szkoła umieszczona na liście na pierwszej pozycji zwana jest szkołą pierwszego wyboru.
5. Zapisy do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych będą prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań i wspomagania zapisu.
6. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu i w związku z tym nie mogą korzystać z systemu, pobierają formularz zgłoszenia w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i składają – po podpisaniu – w szkole pierwszego wyboru. Dyrektor tej szkoły wprowadzi informacje zawarte w wypełnionym formularzu do systemu.
7. Rodzice, którzy mają dostęp do Internetu i sami będą korzystać z systemu, wprowadzają dane dziecka do systemu i drukują wypełniony formularz zgłoszenia, a następnie po podpisaniu formularza, składają go w szkole pierwszego wyboru.
8. Podpis złożony przez rodzica na formularzu zgłoszenia jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.
9. Dyrektor szkoły pierwszego wyboru sprawdza i potwierdza zgodność informacji zawartych w formularzu z informacjami w systemie oraz wydaje rodzicom potwierdzenie przyjęcia formularza.
10. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane elektronicznym systemem będzie prowadzone w terminach i na zasadach określonych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
11. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do I klasy lub oddziału przedszkolnego podejmuje Dyrektor szkoły.
12. Odwołanie od decyzji Dyrektora składa się, za jego pośrednictwem, do Burmistrza Dzielnicy.
 
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej dzieci w wieku 7 lat.
 
1. Do oddziałów ogólnodostępnych przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły na podstawie zameldowania lub oświadczenia rodziców o zamieszkaniu w rejonie szkoły.
2. Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do szkoły spoza rejonu zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły pisemnej prośby o przyjęcie dziecka wraz z uzasadnieniem.
3. Termin zapisów dzieci corocznie ustala Dyrektor szkoły i informuje o tym rodziców.
4. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do I klasy podejmuje Dyrektor szkoły.
5. Odwołanie od decyzji Dyrektora składa się, za jego pośrednictwem, do Burmistrza Dzielnicy.
 
Rekrutacja do klas integracyjnych.
 
1. Do oddziałów integracyjnych przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Posiadanie orzeczenia jest niezbędne, ale nie równoznaczne z przyjęciem do szkoły. Ponadto zakłada się, że będą to dzieci spełniające następujące warunki:
a) dzieci z uszkodzeniami motorycznymi;
b) dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim;
c) dzieci o dysfunkcjach rozwojowych;
d) dzieci z lekkimi uszkodzeniami sensorycznymi;
e) dzieci z zaburzeniami sprzężonymi;
f) dzieci z zaburzeniami wzroku i słuchu;
g) dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
2. Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy integracyjnej zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
a) pisemnej prośby o przyjęcie dziecka (nie dotyczy dzieci rejonowych);
b) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem do nauki w klasie integracyjnej, wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną;
c) pisemnej informacji o stanie zdrowia dziecka (lub dokumentację medyczną);
d) opinii przedszkolnej – przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy pierwszej.
3. Termin składania dokumentów wymienionych w pkt 2 corocznie ustala Dyrektor szkoły i informuje o tym rodziców.
4. Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z Zespołem do spraw integracji po analizie dokumentacji i w razie potrzeby lub konieczności, po przeprowadzonej rozmowie z rodzicami dziecka oraz po konsultacji z Dzielnicowym Centrum do spraw Integracji.
5. Podejmując ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału integracyjnego Dyrektor kieruje się realnymi możliwościami stworzenia dziecku w szkole optymalnych warunków rozwoju.
6. Rekrutacja dzieci zdrowych do klas integracyjnych poprzedzona będzie:
a) spotkaniem ogólnym rodziców z Dyrektorem i specjalistami;
b) rozmową indywidualną wychowawców z rodzicem.
7. W oddziale integracyjnym liczba wszystkich uczniów powinna wynosić do 20, w tym do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


Pokaż informacje o artykule