Strona główna => Zamówienia publiczne i przetargi

          
                Oferta nr 1_2014 – sekretarka
 
 
Oferta pracy nr 1/2014
Szkoła Podstawowa nr 42                                                                                                     Warszawa, dn. 14.01.2014r.
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 
SP42/1/2014
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 1/2014
 
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. K.I.Gałczyńskiego
Stanowisko
Sekretarka
Liczba etatów
1
Główne obowiązki
Do podstawowych zadań sekretarki Szkoły należy:
- czas pracy wynosi 40 godz./tygodniowo
- ustala się następujące godziny pracy:
            - poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
- przestrzeganie dyscypliny pracy podpisując listę obecności i wpisując wyjście ze szkoły w godzinach pracy do księgi wyjść służbowych;
- obsługa telefonu, emaila szkolnego, faxu, kserokopiarki;
- gromadzenie danych dotyczących nauczycieli i uczniów w bazie komputerowej;
- pisanie ocen dorobku zawodowego nauczycieli przy pomocy Dyrektora szkoły;
- wprowadzanie i gromadzenie danych oraz obsługa e-serkretariatu firmy LIBRUS;
- wprowadzanie i gromadzenie danych oraz obsługa e-dziennika firmy LIBRUS;
- rekrutacja elektroniczna uczniów oraz wprowadzanie danych do systemu o uczniach klas szóstych;
- przyjmowanie interesantów;
- przekazywanie informacji od pracowników;
- powiadamianie Dyrektora o naradach i zebraniach;
- prowadzenie różnych rejestrów dotyczących nauczycieli;
- gromadzenie wskazanych informacji i dokumentów przez Dyrektora szkoły;
- współprowadzenie archiwum szkolnego zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
- przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej;
- sporządzanie sprawozdań np. GUS, WEiW;
- dbanie o estetykę sekretariatu;
- przechowywanie dokumentacji wpływającej do sekretariatu;
- gospodarka drukami ścisłego zarachowania dotyczących nauczycieli i uczniów (legitymacje służ­bo­we dla nauczycieli, legitymacje dla uczniów, świadectwa, arkusze ocen);
- przechowywanie pieczęci i stempli;
- prowadzenie korespondencji poufnej;
- przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli;
- prowadzenie wykazu telefonogramów, ich przyjmowanie i przekazywanie innym placówkom;
- przygotowywanie pism w sprawach różnych szkoły;
- wydawanie legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów w razie ich zniszczenia lub zagubienia;
- prowadzenie rejestru wydawanych legitymacji;
- prowadzenie na bieżąco dokumentacji szkolnej (księga uczniów, ewidencja);
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej spełnienia obowiązku szkolnego przez uczniów należących do obwodu szkoły;
- prowadzenie dokumentacji – organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- współpraca z koordynatorami projektów zewnętrznych (prowadzenie dokumentacji, kontakty zewnętrzne z osobami odpowiedzialnymi za projekt);
- pomaga Sekretarzowi szkoły przy wprowadzaniu danych i aktualizuje System Informacji Oświatowej (SIO - wrze­sień, marzec);
- współpraca przy tworzeniu arkusza organizacyjnego szkoły w oparciu o wytyczne Dyrektora Szkoły i przy pomocy Wicedyrektora szkoły;
- uaktualnienie tablicy informacyjnej dla Rodziców (przy wejściu do szkoły);
- współpracuje i wspiera Sekretarza Szkoły;
- rozliczanie obiadów – OPS;
- kontrola zwolnień nauczycieli
Wykształcenie
min. średnie
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą     o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 16.00 do dnia 27 stycznia 2014r. z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ....”. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż okre­ślo­ny w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwa­li­fi­kacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły BIP. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.
 
Protokół z naboru na stanowisko sekretarki– oferta 1_2014.
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi została wybrana Pani Jaśmina Zarzycka.
 
 
  
Oferta nr 2_2014 - Woźna
Oferta pracy nr 2/2014
 
                                                                                  Warszawa 15.01.2014r.
 
Szkoła Podstawowa Nr 42
Z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. I. Gałczyńskiego                                                      
 
SP42/2/2014
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 2/2014
 
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. I. Gałczyńskiego
Stanowisko
woźna
Liczba etatów
1 (na zastępstwo)
Główne obowiązki
Do podstawowych zadań woźnej należy:
- czas pracy wynosi 40 godz./tygodniowo
- ustala się następujące godziny pracy:
            - poniedziałek – piątek 10.30 – 18.30
- sprzątanie, mycie i dbanie o czystość klas, korytarzy i    szatni
- pełnienie dyżurów przy wejściu do szkoły;
- pilnowanie porządku na korytarzu;
- zwracanie uwagi na zmianę obuwia uczniów;
- utrzymywanie w należytej czystości sanitariatów;
Wykształcenie
zawodowe
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą     o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 16.00 do dnia 21 stycznia 2014r. z dopiskiem „Oferta pracy-pracownik obsługi”. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż okre­ślo­ny w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwa­li­fi­kacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły BIP. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko woźnej (zastępstwo) w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi została wybrana Pani Janina Strzelec.
 
Oferta nr 3_2014-Woźna
                                               Oferta pracy nr 3/2014
 
                                                                                  Warszawa 06.03.2014r.
 
Szkoła Podstawowa Nr 42
Z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. I. Gałczyńskiego                                                      
 
SP42/3/2014
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 3/2014
 
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. I. Gałczyńskiego
Stanowisko
woźna
Liczba etatów
1 (na zastępstwo)
Główne obowiązki
Do podstawowych zadań woźnej należy:
- czas pracy wynosi 40 godz./tygodniowo
- ustala się następujące godziny pracy:
            - poniedziałek – piątek 10.00 – 18.00
- sprzątanie, mycie i dbanie o czystość klas, korytarzy i    szatni
- pełnienie dyżurów przy wejściu do szkoły;
- pilnowanie porządku na korytarzu;
- zwracanie uwagi na zmianę obuwia uczniów;
- utrzymywanie w należytej czystości sanitariatów;
Wykształcenie
zawodowe
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą     o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 16.00 do dnia 13 marca 2014r. z dopiskiem „Oferta pracy-pracownik obsługi”. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż okre­ślo­ny w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwa­li­fi­kacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły BIP. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone
 

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42.

Informacje o przetargu i SIWZ dostępny na stronie: dbfotargowek.pl

Termin i miejsce składania ofert:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek, m. st. Warszawy
ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa
godziny urzędowania: 8:00-16:00

w terminie do dnia 26.11.2013 r. do godz. 09:00.
 
 
SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO
  
Załączniki
Odpowiedzi na pytania zamieszczono 2013.11.08
Odpowiedzi na pytania zamieszczono 2013.11.12
 
Oferty należy złożyć w sekretariacie w siedzibie jednostki prowadzącej sprawę:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek, m. st. Warszawy
ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa
godziny urzędowania: 8:00-16:00
   
 
w terminie do dnia 15.11.2013 r.
do godz. 13:00.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie ogłasza konkurs na składanie ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. Zakres usług obejmuje profilaktyczne badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników i kandydatów na pracowników Szkoły w związku z postanowieniami art. 229 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Badania z zakresu medycyny pracy winny obejmować:
- badania analityczne (morfologia, OB, mocz - badania ogólne);
- cholesterol całkowity, cukier, EKG (stanowiska decyzyjne);
- RTG klatki piersiowej wg indywidualnych zaleceń lekarza medycyny pracy;
- konsultacje laryngologa na rzecz pracowników zatrudnionych na stanowiskach nauczyciel;
- konsultacje okulisty na rzecz pracowników pracujących przy monitorach ekranowych przynajmniej 4 godz.;
- wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy;
- przedłużenie książeczki sanitarno – epidemiologicznej;
- wyrobienie książeczki sanitarno epidemiologicznej z nosicielstwem.
Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gał­czyń­skiego, ul. Balkonowa 4 w Warszawie   w godzinach od 8.00 do 16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2013r. w zaklejonych kopertach (opisanych nazwą oferenta, adresem do ko­res­pon­den­cji i nr tel.) z dopiskiem: „Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej".
Inne informacje
1) Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
2) Zastrzegamy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami.
3) Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie doku­men­ty zostaną komisyjnie zniszczone.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4 informuje, że Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Nr 30/2013-2014 dokonała wyboru oferty złożonej na konkurs SPRAWOWANIA PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Umowa na prowadzenie świadczenia usług profilaktycznej opieki zdrowotnej zostanie podpisana z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek 03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 34 na okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. Przedstawiona oferta spełnia wymagania przedsta­wione przez Dyrekcję Szkoły w ogłoszonym konkursie.

 

 

Konkurs ofert na prowadzenie dezynsekcji i deratyzacji w budynku szkoły
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gał­czyń­skiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4 ogłasza konkurs ofert na obsługę dezynsekcji i deratyzacji w budynku szkoły od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
 W zakres usług wchodzą:
- zwalczanie gryzoni i insektów na terenie szkoły;
- stosowane preparaty oraz zabezpieczenia muszą spełniać wymogi stawiane przez Sanepid, Służby Weterynaryjne i muszą być dopuszczone do zastosowań w miejscach użyteczności publicznej;
- preparaty do zwalczania gryzoni i insektów muszą zostać rozłożone na terenie kuchni i pomieszczeń przyległych do pionu żywieniowego;
- terminy wykonywania dezynsekcji i deratyzacji dostosowane do pracy i specyfiki szkoły;
-wymagane jest prowadzenie pełnej dokumentacji przeprowadzonych monitoringów, dezynsekcji i deratyzacji oraz używanych preparatów;
- trzy  razy  w roku wymagana jest całościowa dezynsekcja całego budynku.
Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy pod numerem tel. 022 811 58 43 wew. 104
Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gał­czyń­skiego, ul. Balkonowa 4 w Warszawie   w godzinach od 8.00 do 16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2013r. w zaklejonych kopertach (opisanych nazwą oferenta, adresem do ko­res­pon­den­cji i nr tel.) z dopiskiem:  „Obsługa dezynsekcji i deratyzacji”.
Inne informacje
1) Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
2) Zastrzegamy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami.
3) Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie doku­men­ty zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4 informuje, że Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Nr 31/2013-2014 dokonała wyboru oferty złożonej na konkurs USŁUGA DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI. Umowa na prowadzenie świadczenia usług dezynsekcji i deratyzacji zostanie podpisana z firmą F.U.H. INSEKT 04-174 Warszawa, ul. Tarnowiecka 54 na okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. Przedstawiona oferta spełnia wymagania przedsta­wione przez Dyrekcję Szkoły w ogłoszonym konkursie.
 
Konkurs ofert na częściową wymianę oświetlenia  oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie ogłasza konkurs na składanie ofert na częściową wymianę oświetlenia oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zakres usług obejmuje wymianę obudowy oświetlenia -160szt., akumulatory -80szt. i moduły awaryjne – 5szt.
Istniejące obudowy: LATTE NEW 2x36W OPAL kod PX 1770129
                                   LATTE NEW 2x58W OPAL
Akumulator: EMERGENOM CONVERSION KIT „LIDER” L/36/3;3,6V4Ah+
                        Pakiet akumulatorów Ni-Cd,D-4000H
Proszę podać ceny jednostkowe brutto proponowanych urządzeń oświetleniowych oraz całkowitą kwotę brutto wraz z montażem.
Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gał­czyń­skiego, ul. Balkonowa 4 w Warszawie   w godzinach od 8.00 do 16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 09.12.2013r. w zaklejonych kopertach (opisanych nazwą oferenta, adresem do ko­res­pon­den­cji i nr tel.) z dopiskiem: „Wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego".
Inne informacje
1) Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
2) Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
3) Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4 informuje, że Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Nr 32/2013-2014 dokonała wyboru oferty złożonej na konkurs WYMIANA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO. Wykonanie usługi wymiany oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powierzono firmie    TRENDBUD Damian Kwiatkowski, ul. Rembielińska 10c m. 43, 03-343 Warszawa. Przedstawiona oferta spełnia wymagania przedsta­wione przez Dyrekcję Szkoły w ogłoszonym konkursie.

 

                Oferta nr 01_2013 - nauczyciel wychowania                  
               przedszkolnego (6 lat)
 
 
Oferta pracy nr 01/2013
Szkoła Podstawowa nr 42                                         Warszawa, dn. 17.06.2013r.
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 
SP42/01/2013
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 01/2013
 
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Stanowisko
Nauczyciel – wychowanie przedszkolne
Liczba godzin
25
Liczba etatów
1
Główne obowiązki
1. Prowadzenie zajęć z zakresu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2.    Dokonywanie diagnoz i obserwacji dzieci w odniesieniu do oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i społecznych.
3.   Rozpoznawanie potrzeb dzieci, współpraca w tym zakresie z rodzicami i terapeutami pracującymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4.  Dostosowywanie programu i wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
5. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
6.      Integrowanie grupy.
7.      Przygotowywanie dzieci do różnorodnych przedsięwzięć i konkursów, współpraca w tym zakresie z rodzicami.
8.      Praca w zespole przedmiotowym.
9.      Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.
Wykształcenie
Wyższe magisterskie/kierunkowe – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna;
Wymagania konieczne
·      staż pracy pedagogicznej wymagany ogółem – minimum 1 rok na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej
·      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci
·      umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci
·      indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami
·      umiejętność dostosowywania wymagań do możliwości dzieci
·       umiejętności wychowawcze
·      umiejętność współpracy z rodzicami
·      umiejętność współpracy w zespole
·      otwarta postawa wobec dzieci i ich problemów
·      umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych
·      znajomość technologii informacyjnej
·      dbałość o estetykę, czystość i porządek w sali
·      komunikatywność
·      wysoka kultura osobista i takt pedagogiczny
·      odporność na stres
·      asertywność
·      odpowiedzialność
·      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
·      dobry stan zdrowia
Wymagania dodatkowe
zdolności plastyczne i muzyczne, sumienność i odpowiedzialność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, punktualność
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 16.00 lub też drogą elektroniczną na adres sp42@edu.um.warszawa.pl do dnia 27 czerwca 2013r. z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ....”. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub  w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie.
Dodatkowo oferta pracy ukazała się w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli w dniu 17.06.2013.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły BIP. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.
 
 
Protokół z naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego – oferta 01_2013.
 
Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w szkole od 1 września 2013r.:
Zuzanna Kamińska
Patrycja Ślusarczyk
Anna Krupińska
Patrycja Świstowska
Ewa Kwiatkowska
Iwona Sawicka – Strąk
Agnieszka Witkiewicz
Elżbieta Balińska
Wiesława Petekiewicz
Irena Staniszewska
Beata Kozłowska
Beata Grabowska
Agnieszka Rakowska
Sylwia Mucha.
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi zostały wybrane Panie:  Ewa Kwiatkowska i Irena Staniszewska. 
  
      Oferta nr 02_2013 - nauczyciel j. angielskiego 
 
 
Oferta pracy nr 02/2013
Szkoła Podstawowa nr 42                                         Warszawa, dn. 17.06.2013r.
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie
 
SP42/02/2013
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 02/2013
 
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Stanowisko
Nauczyciel języka angielskiego
Liczba godzin
17
Liczba etatów
17/18
Główne obowiązki
1.    Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w klasach III oraz IV
2.    Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
3.    Przeprowadzanie sprawdzianów, diagnoz okresowych postępów uczniów, analiza wyników nauczania
4.    Praca z uczniem w sposób zindywidualizowany
5.    Rozpoznawanie potrzeb uczniów
6.    Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli języków obcych
7.    Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego zgodnych z potrzebami uczniów
8.    Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły
wykształcenie
Wyższe magisterskie/kierunkowe/przygotowanie pedagogiczne
wymagania konieczne
staż pracy pedagogicznej wymagany ogółem – minimum 1 rok; wysokie umiejętności wychowawcze; umiejętność współpracy z rodzicami; doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych (typu etwinning, Comenius, inne); umiejętność współpracy w zespole; komunikatywność; wysoka kultura osobista; odporność na stres; asertywność; odpowiedzialność; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; dobry stan zdrowia
wymagania dodatkowe
sumienność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 16.00 lub też drogą elektroniczną na adres sp42@edu.um.warszawa.pl do dnia 27 czerwca 2013r. z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ....”. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub  w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie.
Dodatkowo oferta pracy ukazała się w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli w dniu 17.06.2013.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły BIP. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.
 
Protokół z naboru na stanowisko nauczyciela języka angielskiego– oferta 02_2013.
 
Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert na stanowisko nauczyciela języka angielskiego w szkole od 1 września 2013r.:
Joanna Powaga
Marta Bryłka
Izabela Reszczyńska
Konrad Janiuk
Joanna Skrzypek
Joanna Dębowska
Urszula Mróz
Justyna Gadecka.
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi została wybrana Pani Justyna Gadecka.
                Oferta nr 03_2013 – psycholog szkolny
 
 
Oferta pracy nr 03/2013
Szkoła Podstawowa nr 42                                         Warszawa, dn. 17.06.2013r.
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 
SP42/03/2013
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 03/2013
 
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. K.I.Gałczyńskiego
Stanowisko
Psycholog szkolny
Liczba godzin
25h
Liczba etatów
1
Główne obowiązki
1.      sprawowanie opieki psychologicznej nad uczniami i ich rodzicami
2. praca indywidualna i grupowa z uczniami w zakresie profilaktyki, psychoedukacji, diagnozy, wspierania i rozwoju
3. utrzymywanie relacji z rodzicami (wymiana informacji, rozwiązywanie ewentualnych problemów, mediacje)
4. wsparcie metodyczne (psychoedukacja) pracowników szkoły
5. współpraca z instytucjami wspomagającymi
6. tworzenie, realizacja i koordynacja różnorodnych projektów
7. wspieranie kadry w działaniach ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania
8.     praca w zespole przedmiotowym.
9.      wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.
Wykształcenie
Wyższe magisterskie/kierunek – psychologia z przygotowaniem pedagogicznym
Wymagania konieczne
·      minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zawodu psychologa w placówce edukacyjnej, w pracy z dziećmi w wieku szkolnym/przedszkolnym
·      umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci
·      indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami
·      umiejętność współpracy z rodzicami
·      otwarta postawa wobec dzieci i ich problemów
·      wysokie kompetencje komunikacyjne, mediacyjne
 
 
Wymagania dodatkowe
sumienność, dyspozycyjność, punktualność, dodatkowe kwalifikacje, np. socjoterapia
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 16.00 lub też drogą elektroniczną na adres sp42@edu.um.warszawa.pl do dnia 27 czerwca 2013r. z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ....”. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub  w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie.
Dodatkowo oferta pracy ukazała się w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli w dniu 17.06.2013.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły BIP. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.
 
Protokół z naboru na stanowisko psychologa szkolnego – oferta 03_2013.
 
Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert na stanowisko psychologa szkolnego w szkole od 1 września 2013r.:
Katarzyna Myszkowska – Wójcik
Dorota Chwalczuk
Monika Matusiak
Marlena Pacholczyk
Anna Szabłowska – Chłopek
Edyta Waszkowska
Iwona Gudaniec
Grzegorz Andrzejuk
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko psychologa szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi została wybrana Pani Edyta Waszkowska.
W dniu 05.07.2013 wybrana kandydatka zrezygnowała z zaproponowanego jej stanowiska pracy.
 
                Oferta nr 04_2013 –terapeuta integracji sensorycznej (SI)
 
 
Oferta pracy nr 04/2013
Szkoła Podstawowa nr 42                                         Warszawa, dn. 17.06.2013r.
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 
SP42/04/2013
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 04/2013
 
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. I. Gałczyńskiego
Stanowisko
Terapeuta Integracji Sensorycznej
Liczba godzin
9
Liczba etatów
1/2
Główne obowiązki
1. Kwalifikowanie uczniów na zajęcia terapii integracji sensorycznej na podstawie oceny diagnozy SI przedstawionej z publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej   porozumieniu z wychowawcami i Dyrektorem szkoły
2. Przeprowadzenie badania dziecka zgłoszonego przez wychowawcę lub innego nauczyciela, które składa się wywiadu, przeprowadzania kwestionariusza rozwoju sensomotorycznego, arkusza obserwacji klinicznej oraz ze standaryzowanych południowokalifornijskich testów integracji sensorycznej oraz usystematyzowanej obserwacji i reakcji dziecka na stymulację sensoryczną, obserwację postawy, równowagi, koordynacji oraz ruchów gałek ocznych.
3. Prowadzenie indywidualnej terapii integracji sensorycznej.
4. Wywiady i konsultacje z rodzicami.
5. Prowadzenie dokumentacji.
6. Wspieranie wychowawców klas oraz nauczycieli w zakresie udzielania pomocy uczniom z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Wykształcenie
Wyższe magisterskie/ terapia SI; studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny 1 i 2 stopnia;
Wymagania konieczne
  umiejętność diagnozy SI
Wymagania dodatkowe
sumienność, dyspozycyjność, punktualność, dodatkowe kwalifikacje, np. socjoterapia
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 16.00 lub też drogą elektroniczną na adres sp42@edu.um.warszawa.pl do dnia 27 czerwca 2013r. z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ....”. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub  w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie.
Dodatkowo oferta pracy ukazała się w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli w dniu 17.06.2013.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły BIP. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.
   
Oferta 05_2013 - nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogiczym
 
 
Szkoła Podstawowa nr 42                                         Warszawa, dn. 19.06.2013r.
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie
 
SP42.05.2013
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 05.2013
 
nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
stanowisko
Nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym – pedagog wspomagający w I klasie integracyjnej
liczba godzin
18
liczba etatów
1
główne obowiązki
1.    prowadzenie zajęć wspomagających dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
2.    dokonywanie diagnoz dzieci w odniesieniu do oddziaływań edukacyjnych i opracowywanie wraz z nauczycielami indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych
3.    dostosowywanie programu i wymagań do indywidualnych możliwości dzieci
4.    współpraca z nauczycielem wychowania przedszkolnego i terapeutami pracującymi z dziećmi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5.    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
6.    integrowanie grupy
7.    praca w zespole przedmiotowym
8.    prowadzenie dodatkowych zajęć z rewalidacji zgodnie z potrzebami dzieci
9.    wykonywanie innych zadań statutowych szkoły
wykształcenie
wyższe magisterskie/kierunkowe - rewalidacja, pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne 
wymagania konieczne
·      staż pracy pedagogicznej wymagany ogółem – minimum 1 rok
·      doświadczenie w pracy z dziećmi o różnorodnych niepełnosprawnościach
·      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci
·      indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami
·      umiejętność dostosowywania wymagań do możliwości dzieci chorych
·      wysokie umiejętności wychowawcze i pedagogiczne
·      umiejętność współpracy z rodzicami
·      umiejętność współpracy w zespole
·      komunikatywność
·      otwarta postawa wobec dzieci i ich problemów
·      umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych
·      znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnej
·      dbałość o estetykę, czystość i porządek w sali
·      odporność na stres
·      asertywność
wymagania dodatkowe
sumienność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 16.00 lub też drogą elektroniczną na adres sp42@edu.um.warszawa.pl do dnia 27 czerwca 2013r. z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ....”. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub  w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie.
Dodatkowo oferta pracy ukazała się w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli w dniu 17.06.2013.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły BIP. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.
 
Protokół z naboru na stanowisko nauczyciela o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym – oferta 05_2013.
 
Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert na stanowisko nauczyciela – pedagoga wspomagającego w szkole od 1 września 2013r.:
Aneta Baryga
Iwona Liwak
Rytel Agnieszka
Joanna Jaskowiec
Monika Gumińska.
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela – pedagoga wspomagającego w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi została wybrana Pani Joanna Jaskowiec.

      
 
 
Oferta 06_2013 - woźna
Szkoła Podstawowa nr 42                                         Warszawa 01.07.2013r.
Z Oddziałami Integracyjnymi
im. K.I.Gałczyńskiego w Warszawie
 
SP 42.05.2013
OGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko obsługi nr 06.2013
 
 
ETAT                                     woźna
Wymiar                                  cały etat
OBOWIAZKI                    - sprzątanie, mycie i dbanie o czystość klas, korytarzy, szatni
                                      - w czasie pełnienia dyżurów pilnowanie porządku na korytarzach
                                           - kontakt z rodzicami
                                           - zwracanie uwagi na zmianę obuwia uczniów
                                            - utrzymanie w należytej czystości sanitariatów
WYKSZTAŁCENIE            - zawodowe
Wymagania konieczne          -staż pracy- 5 lat na podobnym stanowisku
Wymagania dodatkowe       -umiejętność pracy w zespole, zdyscyplinowanie, punktualność
 
 
          W CV należy umieścić klauzulę „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. Zm.)”. Oferty zawierające CV, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności oraz kopię dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy należy składać do 20.07.2013r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego lub za pośrednictwem poczty pod adresem ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy - pracownik obsługi”. Oferty niekompletne i po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
Wyniki rekrutacji będą umieszczone na stronie internetowej szkoły. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Po zakończonej rekrutacji zostają komisyjnie zniszczone.  
 
   Protokół z naboru na stanowisko woźnej – oferta 06_2013.
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko woźnej w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi została wybrana Pani Grażyna Święszkowska.
  
   
                Oferta nr 07_2013 – psycholog szkolny
 
 
Oferta pracy nr 07/2013
Szkoła Podstawowa nr 42                                         Warszawa, dn. 05.07.2013r.
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 
SP42/07/2013
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 07/2013
 
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. K.I.Gałczyńskiego
Stanowisko
Psycholog szkolny
Liczba godzin
25h
Liczba etatów
1
Główne obowiązki
1.      sprawowanie opieki psychologicznej nad uczniami i ich rodzicami
2. praca indywidualna i grupowa z uczniami w zakresie profilaktyki, psychoedukacji, diagnozy, wspierania i rozwoju
3. utrzymywanie relacji z rodzicami (wymiana informacji, rozwiązywanie ewentualnych problemów, mediacje)
4. wsparcie metodyczne (psychoedukacja) pracowników szkoły
5. współpraca z instytucjami wspomagającymi
6. tworzenie, realizacja i koordynacja różnorodnych projektów
7. wspieranie kadry w działaniach ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania
8.     praca w zespole przedmiotowym.
9.      wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.
Wykształcenie
Wyższe magisterskie/kierunek – psychologia z przygotowaniem pedagogicznym
Wymagania konieczne
·      minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zawodu psychologa w placówce edukacyjnej, w pracy z dziećmi w wieku szkolnym/przedszkolnym
·      umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci
·      indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami
·      umiejętność współpracy z rodzicami
·      otwarta postawa wobec dzieci i ich problemów
·      wysokie kompetencje komunikacyjne, mediacyjne
 
 
Wymagania dodatkowe
sumienność, dyspozycyjność, punktualność, dodatkowe kwalifikacje, np. socjoterapia
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 16.00 lub też drogą elektroniczną na adres sp42@edu.um.warszawa.pl do dnia 10 lipca 2013r. z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ....”. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub  w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie.
Dodatkowo oferta pracy ukazała się w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli w dniu 05.07.2013.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły BIP. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone. 
 
Protokół z naboru na stanowisko psycholog szkolny – oferta 07 _2013.
 
Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert na stanowisko psychologa szkolnego od 1 września 2013r.:
Małgorzata Mrozowska
Agata Skowron – Drozdek
Edyta Osytek – Pochwicka
Agnieszka Wardak
Katarzyna Obuchowicz
Edyta Jaroszkiewicz
Iwona Gudaniec
Paulina Rydz
Wójcicka Kalina
Katarzyna Niemyjska
Joanna Jurek
Marta Iwanowska
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko psychologa w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi została wybrana Pani Marta Iwanowska.
Wybrana kandydatka zrezygnowała z zaproponowanego jej stanowiska.
Etat psychologa od września 2013 obejmie w SP 42 pani Iwona Gudaniec
                Oferta nr 08_2013 - nauczyciel edukacji    
               wczesnoszkolnej
 
 
Oferta pracy nr 08/2013
Szkoła Podstawowa nr 42                                         Warszawa, dn. 05.07.2013r.
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 
SP42/08/2013
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 08/2013
 
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Stanowisko
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin
18
Liczba etatów
1
Główne obowiązki
1.      Prowadzenie zajęć z zakresu realizacji podstawy programowej klasy I.
2.      Dokonywanie diagnoz i obserwacji dzieci w odniesieniu do oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i społecznych.
3.      Rozpoznawanie potrzeb dzieci, współpraca w tym zakresie z rodzicami i terapeutami pracującymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4.      Dostosowywanie programu i wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
5.      Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
6.      Integrowanie grupy.
7.      Przygotowywanie dzieci do różnorodnych przedsięwzięć i konkursów, współpraca w tym zakresie z rodzicami.
8.      Praca w zespole przedmiotowym.
9.      Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.
Wykształcenie
Wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
Wymagania konieczne
·      staż pracy pedagogicznej wymagany ogółem – minimum 1 rok na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
·      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci
·      umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci
·      indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami
·      umiejętność dostosowywania wymagań do możliwości dzieci
·       umiejętności wychowawcze
·      umiejętność współpracy z rodzicami
·      umiejętność współpracy w zespole
·      otwarta postawa wobec dzieci i ich problemów
·      umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych
·      znajomość technologii informacyjnej
·      dbałość o estetykę, czystość i porządek w sali
·      komunikatywność
·      wysoka kultura osobista i takt pedagogiczny
·      odporność na stres
·      asertywność
·      odpowiedzialność
·      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
·      dobry stan zdrowia
Wymagania dodatkowe
zdolności plastyczne i muzyczne, sumienność i odpowiedzialność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, punktualność
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 16.00 lub też drogą elektroniczną na adres sp42@edu.um.warszawa.pl do dnia 10 lipca 2013r. z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ....”. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub  w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie.
Dodatkowo oferta pracy ukazała się w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli w dniu 05.07.2013.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły BIP. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.
 
Protokół z naboru na stanowisko nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – oferta 08_2013.
 
Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej od 1 września 2013r.:
Ewa Żułma
Agata Skowron – Drozdek
Marta Dudkiewicz
Katarzyna Kondraciuk
Katarzyna Marzec
Mirosława Żukowska
Anna Rydz
Anna Dąbrowska
Milena Czerwińska
Izabela Wąsowska
Bożenna Perzanowska
Teresa Tratkiewicz
Renata Machalska
Grazyna Pawlak
Joanna Hernik – nie zgłosiła się
Marzena Lesińska – Wardawy
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi została wybrana Pani Anna Rydz
  
      Oferta nr 09_2013 - nauczyciel języka        
       angielskiego- umowa na zastępstwo od 01.09.2013 do 31.08.2014
 
Oferta pracy nr 09/2013
Szkoła Podstawowa nr 42                                         Warszawa, dn. 06.08.2013r.
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie
 
SP42/09/2013
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 09/2013
 
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Stanowisko
Nauczyciel języka angielskiego
Liczba godzin
18
Liczba etatów
1
Główne obowiązki
1.    Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w klasach od I do VI
2.    Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
3.    Przeprowadzanie sprawdzianów, diagnoz okresowych postępów uczniów, analiza wyników nauczania
4.    Praca z uczniem w sposób zindywidualizowany
5.    Rozpoznawanie potrzeb uczniów
6.    Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli języków obcych
7.    Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego zgodnych z potrzebami uczniów
8.    Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły
wykształcenie
Wyższe magisterskie/kierunkowe/przygotowanie pedagogiczne
wymagania konieczne
staż pracy pedagogicznej wymagany ogółem – minimum 1 rok; wysokie umiejętności wychowawcze; umiejętność współpracy z rodzicami; doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych (typu etwinning, Comenius, inne); umiejętność współpracy w zespole; komunikatywność; wysoka kultura osobista; odporność na stres; asertywność; odpowiedzialność; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; dobry stan zdrowia
wymagania dodatkowe
sumienność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność
 
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 16.00 lub też drogą elektroniczną na adres sp42@edu.um.warszawa.pl do dnia 9 sierpnia 2013r. z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ....”. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub  w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie.
Dodatkowo oferta pracy ukazała się w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli w dniu 06.08.2013.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły BIP. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.
 
Protokół z naboru na stanowisko nauczyciela języka angielskiego – oferta 09_2013.
Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert na stanowisko nauczyciela języka angielskiego w szkole od 1 września 2013r.(umowa na 1 rok- na zastępstwo):
Monika Moryc
Magdalena Bołoz
Bogumiła Kostecka
Sylwia Janus
Monika Rutkowska
Anna Kasperowicz – Przygoda
Paweł Gnaciuk
Aneta Rumniak
Krystian Buszta
Grażyna Piwnik
Marek Szczerek
Joanna Breńska
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi została wybrana Pani Aneta Rumniak.
                Oferta nr 10_2013 – sekretarka
 
 
Oferta pracy nr 10/2013
Szkoła Podstawowa nr 42                                    Warszawa, dn. 18.09.2013r.
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 
SP42/10/2013
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 10/2013
 
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. K.I.Gałczyńskiego
Stanowisko
Sekretarka
Liczba etatów
1
Główne obowiązki
Do podstawowych zadań sekretarki Szkoły należy:
- czas pracy wynosi 40 godz./tygodniowo
- ustala się następujące godziny pracy:
            - poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
- przestrzeganie dyscypliny pracy podpisując listę obecności i wpisując wyjście ze szkoły w godzinach pracy do księgi wyjść służbowych;
- obsługa telefonu, emaila szkolnego, faxu, kserokopiarki;
- gromadzenie danych dotyczących nauczycieli i uczniów w bazie komputerowej;
- pisanie ocen dorobku zawodowego nauczycieli przy pomocy Dyrektora szkoły;
- wprowadzanie i gromadzenie danych oraz obsługa e-serkretariatu firmy LIBRUS;
- wprowadzanie i gromadzenie danych oraz obsługa e-dziennika firmy LIBRUS;
- rekrutacja elektroniczna uczniów oraz wprowadzanie danych do systemu o uczniach klas szóstych;
- przyjmowanie interesantów;
- przekazywanie informacji od pracowników;
- powiadamianie Dyrektora o naradach i zebraniach;
- prowadzenie różnych rejestrów dotyczących nauczycieli;
- gromadzenie wskazanych informacji i dokumentów przez Dyrektora szkoły;
- współprowadzenie archiwum szkolnego zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
- przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej;
- sporządzanie sprawozdań np. GUS, WEiW;
- dbanie o estetykę sekretariatu;
- przechowywanie dokumentacji wpływającej do sekretariatu;
- gospodarka drukami ścisłego zarachowania dotyczących nauczycieli i uczniów (legitymacje służ­bo­we dla nauczycieli, legitymacje dla uczniów, świadectwa, arkusze ocen);
- przechowywanie pieczęci i stempli;
- prowadzenie korespondencji poufnej;
- przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli;
- prowadzenie wykazu telefonogramów, ich przyjmowanie i przekazywanie innym placówkom;
- przygotowywanie pism w sprawach różnych szkoły;
- wydawanie legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów w razie ich zniszczenia lub zagubienia;
- prowadzenie rejestru wydawanych legitymacji;
- prowadzenie na bieżąco dokumentacji szkolnej (księga uczniów, ewidencja);
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej spełnienia obowiązku szkolnego przez uczniów należących do obwodu szkoły;
- prowadzenie dokumentacji – organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- współpraca z koordynatorami projektów zewnętrznych (prowadzenie dokumentacji, kontakty zewnętrzne z osobami odpowiedzialnymi za projekt);
- pomaga Sekretarzowi szkoły przy wprowadzaniu danych i aktualizuje System Informacji Oświatowej (SIO - wrze­sień, marzec);
- współpraca przy tworzeniu arkusza organizacyjnego szkoły w oparciu o wytyczne Dyrektora Szkoły i przy pomocy Wicedyrektora szkoły;
- uaktualnienie tablicy informacyjnej dla Rodziców (przy wejściu do szkoły);
- współpracuje i wspiera Sekretarza Szkoły;
- rozliczanie obiadów – OPS;
- kontrola zwolnień nauczycieli
Wykształcenie
min. średnie
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą     o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 16.00 do dnia 25 września 2013r. z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ....”. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż okre­ślo­ny w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwa­li­fi­kacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły BIP. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone. 
 
Protokół z naboru na stanowisko sekretarki– oferta 10_2013.
Lista osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert na stanowisko sekretarki w szkole od 1 października 2013r.:
 
Anna Malenda
Dorota Jankowska - Sadoch
Grażyna Jaskulska- Grabowska
Monika Kuran
Agnieszka Ćwiklińska
Anna Mierzejewska
Sylwia Gościańska
Karina Rudzka
Małgorzata Trusik
Agata Bilska
Anna Zarzycka
Jolanta Kochańska – nie zglosiła się.
 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi została wybrana Pani Agnieszka Ćwiklińska.
 
Wyjaśnienie 
W wyniku niedopatrzenia nazwisko pani Agnieszki Ćwiklińskiej, która została wybrana na stanowisko sekretarki nie zostało umieszczone na liście osób, które przeszły pomyślnie analizę formalną złożonych ofert.
Za powstałą pomyłkę przepraszamy 

 

SP 42.11.2013
OGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko obsługi nr 11.2013
 
 
ETAT                                     woźna
                           Wymiar                           UMOWA NA ZASTĘPSTWO
OBOWIAZKI                         - sprzątanie, mycie i dbanie o czystość klas, korytarzy, szatni
                                               - w czasie pełnienia dyżurów pilnowanie porządku na korytarzach
                                               - kontakt z rodzicami
                                               - zwracanie uwagi na zmianę obuwia uczniów
- utrzymanie w należytej czystości sanitariatów
WYKSZTAŁCENIE            - zawodowe
Wymagania konieczne          -staż pracy- 5 lat na podobnym stanowisku
Wymagania dodatkowe       -umiejętność pracy w zespole, zdyscyplinowanie, punktualność
 
 
          W CV należy umieścić klauzulę „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. Zm.)”. Oferty zawierające CV, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności oraz kopię dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy należy składać do 02.10.2013r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego lub za pośrednictwem poczty pod adresem ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy - pracownik obsługi”. Oferty niekompletne i po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
Wyniki rekrutacji będą umieszczone na stronie internetowej szkoły. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Po zakończonej rekrutacji zostają komisyjnie zniszczone.  

      W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko obsługi w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi została wybrana Pani Anna Budna.
 

Konkurs ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie ogłasza konkurs na składanie ofert na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r. Zakres usług obejmuje profilaktyczne badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników i kandydatów na pracowników Szkoły w związku z postanowieniami art. 229 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Badania z zakresu medycyny pracy winny obejmować:

- badania analityczne (morfologia, OB, mocz - badania ogólne)

- cholesterol całkowity, cukier, EKG (stanowiska decyzyjne)

- RTG klatki piersiowej wg indywidualnych zaleceń lekarza medycyny pracy

- konsultacje laryngologa na rzecz pracowników zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli

- konsultacje okulisty na rzecz pracowników pracujących przy monitorach ekranowych przynajmniej 4 godz.

- wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy

- przedłużenie książeczki sanitarno - epidemiologicznej

- wyrobienie książeczki sanitarno epidemiologicznej z nosicielstwem.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gał­czyń­skiego, ul. Balkonowa 4 w Warszawie   w godzinach od 8.00 do 16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 19.12.2012r. w zaklejonych kopertach (opisanych nazwą oferenta, adresem do ko­res­pon­den­cji i nr tel.) z dopiskiem: „Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej".

Inne informacje

1) Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

2) Zastrzegamy, że skontaktujemy sie tylko z wybranymi kandydatami.

3) Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie doku­men­ty zostaną komisyjnie zniszczone.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4 informuje, że Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Nr 26/2012-2013 dokonała wyboru oferty złożonej na konkurs sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej. Umowa na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej zostanie podpisana z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek  ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa na okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r. Przedstawiona oferta spełnia wymagania przedstawione przez Dyrekcję Szkoły w ogłoszonym konkursie.

 

Konkurs ofert na prowadzenie dezynsekcji i deratyzacji w budynku szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gał­czyń­skiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4 ogłasza konkurs ofert na obsługę dezynsekcji i deratyzacji w budynku szkoły od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

 W zakres usług wchodzą:

- zwalczanie gryzoni i insektów na terenie szkoły;

- stosowane preparaty oraz zabezpieczenia muszą spełniać wymogi stawiane przez Sanepid, Służby Weterynaryjne i muszą być dopuszczone do zastosowań w miejscach użyteczności publicznej;

- preparaty do zwalczania gryzoni i insektów muszą zostać rozłożone na terenie kuchni i pomieszczeń przyległych do pionu żywieniowego.

- terminy wykonywania dezynsekcji i deratyzacji dostosowane do pracy i specyfiki szkoły;

-wymagane jest prowadzenie pełnej dokumentacji przeprowadzonych monitoringów, dezynsekcji i deratyzacji oraz używanych preparatów;

- dwa razy  w roku wymagana jest całościowa dezynsekcja całego budynku.

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy pod numerem tel. 022 811 58 43 wew. 104

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gał­czyń­skiego, ul. Balkonowa 4 w Warszawie   w godzinach od 8.00 do 16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 19.12.2012r. w zaklejonych kopertach (opisanych nazwą oferenta, adresem do ko­res­pon­den­cji i nr tel.) z dopiskiem:  „Obsługa dezynsekcji i deratyzacji”.

Inne informacje

1) Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

2) Zastrzegamy, że skontaktujemy sie tylko z wybranymi kandydatami.

3) Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie doku­men­ty zostaną komisyjnie zniszczone.

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4 informuje, że Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Nr 27/2012-2013 dokonała wyboru oferty złożonej na konkurs prowadzenie dezynsekcji i deratyzacji w budynku szkoły. Umowa na prowadzenie dezynsekcji i deratyzacji w budynku szkoły zostanie podpisana z firmą „BLATUS” usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania – Bogusław Wyszomirski, 05 – 250 Radzymin, Stary Janków 92A na okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r. Przedstawiona oferta spełnia wymagania przedsta­wione przez Dyrekcję Szkoły w ogłoszonym konkursie. 
 

KONKURS  OFERT NA ŚWIADCZENIE  USŁUG  SERWISOWYCH W ZAKRESIE TELEINFORMATYCZNYM
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gał­czyń­skiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4 ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług teleinformatycznych w budynku szkoły od 1 września 2013r. do 31sierpnia 2014 r.
 W zakres usług wchodzą:
- administrowanie serwerami i stacjami roboczymi
- usuwanie awarii,
-konserwacja drukarek i sprzętu komputerowego
-opieka sieci LAN i WAN
-nadzór nad systemami operacyjnymi
-opieka techniczna i zapewnienie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych
-instalacja urządzeń peryferyjnych
-Usuwanie uszkodzeń oprogramowania i sieci
-wykonywanie testów oprogramowania
Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy pod numerem tel. 22 811 58 43 wew. 104
Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gał­czyń­skiego, ul. Balkonowa 4 w Warszawie   w godzinach od 8.00 do 16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2013 r. w zaklejonych kopertach (opisanych nazwą oferenta, adresem do ko­res­pon­den­cji i nr tel.) z dopiskiem:  „Usługa teleinformatyczna”
Inne informacje
1) Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
2) Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.3) Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie doku­men­ty zostaną komisyjnie zniszczone.
 
   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4 informuje, że Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Nr 56/2012-2013 dokonała wyboru oferty złożonej na konkurs świadczenia usług serwisowych w zakresie teleinformatycznym. Umowa na prowadzenie świadczenia usług serwisowych w zakresie teleinformatycznym zostanie podpisana z firmą RFCOMPUTERS Rafał Dymek, 01 – 864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 10a lok 100 na okres 01.09.2013 r. – 31.08.2014 r. Przedstawiona oferta spełnia wymagania przedsta­wione przez Dyrekcję Szkoły w ogłoszonym konkursie.
 
KONKURS OFERT NA ZAKUP KOMPUTERÓW KLASY NOTEBOOK
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Warszawie ogłasza konkurs na składanie ofert na zakup 24 laptopów o następujących parametrach:
Procesor min. Pentium Dual-Core
Matryca min.15,6 cale, 1366x768 (16:9), LED HD
Pamięć RAM min.4GB DDR3 z wolnym gniazdem
Dysk twardy: min.500 GB SATA
Napęd optyczny: DVDRW SATA wbudowany
Karta graficzna: min. Intel HD
Karta dźwiękowa: HD Audio
Wbudowany mikrofon
Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
Karta sieciowa bezprzewodowa: 802.11 b/g/n
Kensington Lock: TAK
Wyjście VGA: VGA (RGB)
Wejście mikrofonu: TAK
Wyjście Line-out: TAK
Czytnik kart pamięci: 2-in-1 card leader(SD/MMC)
USB 2.0/3.0: min.2
Wbudowana kamera: TAK
Akumulator: Litowo-jonowy, 6 ogniw pojemność min 5200 MAh
System operacyjny: Windows 7 - 64bit
System operacyjny: MS Office 2010
 
Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gał­czyń­skiego, ul. Balkonowa 4 w Warszawie   w godzinach od 8.00 do 16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 15.08.2013r. w zaklejonych kopertach (opisanych nazwą oferenta, adresem do ko­res­pon­den­cji i nr tel.) z dopiskiem: Zakup komputerów klasy notebook”
 
Inne informacje
1) Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
2) Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
3) Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie doku­men­ty zostaną komisyjnie zniszczone.
 
     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4 informuje, że Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Nr 55/2012-2013 dokonała wyboru oferty złożonej na konkurs zakupu komputerów klasy notebook. Komputery zostaną zakupione od Firmy Handlowo-Usługowej MAGO Marcin Głowacki, 01 – 460 Warszawa, ul. Górczewska 200 lok. 343. Przedstawiona oferta spełnia wymagania przedsta­wione przez Dyrekcję Szkoły w ogłoszonym konkursie.


 

 Pokaż informacje o artykule